Algemene voorwaarden en privacy policy

Het belang van deze privacyverklaring?

Delicia Natural hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van de website. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften. Met deze Privacyverklaring wil Delicia Natural u, als betrokkene in de zin van de GDPR, en als gebruiker van de website delicianatural.be wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op uw rechten als gebruiker. Door gebruik te maken van onze website wordt u geacht kennis te hebben van onze privacyverklaring en deze te aanvaarden. Waar nodig zullen wij u als gebruiker om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen bij het gebruik van onze website. Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke(n): Delicia Natural is verantwoordelijk voor het gebruik van de website. De website is eigendom van: Delicia Natural Schoonaerde 78 3290 Diest. e-mail: delicia-natural@skynet.be website: www.delicianatural.be . Delicia Natural is verwerkingsverantwoordelijke (‘controller’) en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zulks telkens in het kader van het gebruik van de website en haar functionaliteiten.

Welke persoonsgevens worden verwerkt?

Delicia Natural verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal Delicia Natural in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring. Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door uw gebruik kan je hier terugvinden:

 • Bij het aanvragen invullen van een contactformulier.
 • Bij het monitoren van uw gebruik van de website: zie daartoe de afdeling “cookies” in deze policy;

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Delicia Natural verwerkt uw persoonsgegevens om u als gebruiker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring. Delicia Natural verwerkt uw persoonsgegevens om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op uw verzoeken. De verwerking van gegevens dewelke je verstrekt via het gebruik van de website gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
 • Delicia Natural toe te laten u, indien door u zo aangegeven, te voorzien van reclame voor producten en diensten.
 • Delicia Natural toe te laten u producten die u besteld heeft via te website thuis te laten leveren.
 • Delicia Natural toe te laten haar website aan te bieden, dan wel te verbeteren.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en / of criminele gedragen.
 • Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van uw gebruik van de website.
 • Het doen van statische analyses;

Bij het gebruik van de applicatie en de geconnecteerde functionaliteiten van je toestel worden er bovendien gegevens ingezameld voor statische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van de website te optimaliseren. U verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Delicia Natural en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Delicia Natural beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

Wat zijn uw rechten?

Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens Delicia Natural verwerkt uw persoonsgegevens enkel:

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Op een juiste wijze;
 • Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke u op verzoek specifiek zal worden toegelicht;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;

Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van Delicia Natural uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens. Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR. Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal Delicia Natural hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in uw hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: delicia-natural@skynet.be . Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Delicia Natural. Delicia Natural zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Als gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door Delicia Natural te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke Delicia Natural zal beoordelen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting;

Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar Als gebruiker heb je het recht van Delicia Natural een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van Delicia Natural blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • Delicia Natural heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Delicia Natural dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Delicia Natural staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Delicia Natural dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar. Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen. Tot slot heeft u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing. Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal Delicia Natural hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: delicia-natural@skynet.be . Recht op gegevensoverdraagbaarheid Je hebt het recht om de aan Delicia Natural verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming. Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal Delicia Natural hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: delicia-natural@skynet.be . Recht op vergetelheid Telkens wanneer je Delicia Natural terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal Delicia Natural elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers. Recht op het intrekken van je toestemming / het recht om klacht in te dienen Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door Delicia Natural bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten. Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal Delicia Natural hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: delicia-natural@skynet.be . Recht op informatie / transparantie Bij de uitoefening van je rechten zal Delicia Natural steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen. De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. Delicia Natural zal u daartoe binnen de maand na ontvangst van uw verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

Cookies?

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op uw de opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende gebruiker te herinneren of om u bepaalde functionaliteiten aan te bieden. Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van de website onthouden en onze website verder optimaliseren. De website, www.delicianatural.be, maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Google Analytics cookie
 • Google Adwords cookie
 • Cookies in formulier (postcode,…)

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies.